Strona główna » Firma »Kariera

Kariera

 W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na niżej wymienione stanowiska:

 

1. Kontroler Jakości

2. Dział Produkcji:

  • ślusarz
  • spawacz
  • lakiernik
  • elektryk
  • konstruktor

Więcej informacji:
Łukasz Sołtysiak

Dyrektor ds. Produkcji
e-mail : kadry@dobrowolski.com.pl

 3. Dział Serwisu:

  • serwisant urządzeń komunalnych

Więcej informacji:
Dariusz Bombiński

Dyrektor Serwisu
e-mail : kadry@dobrowolski.com.pl

 

Wysyłając do nas aplikację (CV, list motywacyjny, referencje) bardzo proszę o wpisane jednej lub obu poniższych zgód – tylko aplikacje zawierające ZGODĘ będą przyjmowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dobrowolski Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, 67-400         ul. Obrońców Warszawy 26a moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) na potrzeby obecnie prowadzonego przez Spółkę procesu rekrutacyjnego zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r."

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dobrowolski Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie 67-400,        ul. Obrońców Warszawy 26a  moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r."

 

 


 Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dobrowolski Sp. z o.o.. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Obrońców Warszawy 26a ,67-400 Wschowa 
- za pośrednictwem e-maila: kadry@dobrowolski.com.pl

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede  wszystkim Kodeksu pracy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu zawarcia umowy o pracę (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c) oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja – jest to nam potrzebne do ustalenia czy jest Pani / Pan odpowiednim kandydatem do zatrudnienia w Dobrowolski Sp. z o.o. (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d) prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dobrowolski Sp. z o.o. (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych.
Będziemy przechowywać Pani / Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, chyba że udzieliła Pani / Pana oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić w przyszłości. W takim przypadku, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do chwili, gdy wycofa Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Dobrowolski Sp. z o.o., takich jak: dostawcy usług IT, agencje rekrutacyjne, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
Przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b) prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, 

c) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani / Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani / Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią / Panem lub na podstawie Pani / Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mail (dane kontaktowe wskazane powyżej) oraz określić swoje żądanie w przesłanym wniosku. Zaznaczamy, że w celu sprawdzenia podstaw Pani / Pana zgłoszenia możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających wniosek.

Prawo wycofania zgody.
W zakresie, w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani / Pana prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu.
Ma Pani / Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.